top of page


Exempel på teman vid föreläsningar

 

Sylvia Agorander

 

Önskar ni föreläsning, en dags kurs eller helgkurs? Här finns några exempel på teman jag kan erbjuda. Föreläsningen kan anpassas till gruppens kunskapsnivå. De flesta exemplen utgår från att gruppen består av personer som studerar CCM/TCM eller är färdigutbildade och arbetar med kinesisk medicin. Vissa kan riktas till allmänheten, och då kan dessa eller mer övergripande teman anpassas och presenteras på lämpligt sätt. Även sjukvårdspersonal är en grupp som kan få anpassade föreläsningar - alltefter intresseområde.

Nyfiken? Kontakta mig gärna för offert!

/Sylvia Agorander

 

Att vara människa - mellan Himmel och Jord

Vår plats på jorden enligt klassiskt kinesiskt tänk - med daoistisk utgångspunkt - har mycket att säga om hur vi upplever våra liv och vad meningen med livet kan vara. Vår placering, roll och funktion, och vår integrerade plats i universum och natur som vi oftast tappat känslan för i vår civilisation, kan vara den pusselbit som hjälper oss hitta hem till oss själva.

Dessa sammanhang utgör grunden i hur man (förhoppningsvis) tänker inom kinesisk medicin när man ställer diagnos och utformar en behandling. Allt existerar i ett sammanhang där alla delar påverkar varandra.

Den här föreläsningen är lätt att anpassa till olika kunskapsnivåer inom kinesisk medicin - från föredrag för intresserad allmänhet till yrkesverksamma akupunktörer. Ämnen som passar in är hur vi befinner oss mellan yin och yang, hur vi är en funktion av detta, hur känslor och de fem elementen spelar in, hur vår omgivning kan påverka oss negativt eller positivt. Hur vi kan koppla upp oss till medvetenhet om enhet och vilken betydelse det har för vår hälsa, och hur känslan av separation som följer med tillvaro på denna jord påverkar oss.

Beroende av sammanhang för föreläsningen kan  vi t ex också se på de 12 meridianerna, de 8 extraordinära meridianerna, de 5 elementen/förvandlingsfaserna, själsliga aspekter, sjukdomsorsaker, Qi Gong eller Taichi.

Extraordinära Meridianer

 

Vi går igenom de åtta extraordinära meridianernas embryologi, anatomi (förlopp/punkter) och hur de förhåller sig till varandra, och till rum och tid. Vi kikar på Manakas oktaeder (enligt föreläsning av Stephen Birch) som utgår från att de extraordinära meridianerna utgör ett matrix i tid och rum. Vi går kort in på hur Dr. Yair Maimon ser dem som ett medel för oss att finnas i denna tillvaro och ge tillbaka ett svar till universum. Vi kan gå in på hur de kan användas vid emotionella problem, vid fertilitetsproblem (båda enligt Yvonne Farrell), vid inflammatoriska sjukdomar som t ex Mb Crohn (enligt Rani Ayal), för rörelseapparaten (enligt Matt Callison). 

Vi ser på flera olika metoder att diagnosticera de 8EOM i pulsen och olika sätt att behandla via dem.

 

Kinesisk Numerologi – en resa genom dimensioner

 

Denna föreläsning utgår från hur detta ämne presenteras av Elisabeth Rochat de la Vallée, tillsammans med Yair Maimon. De kinesiska siffrorna 1-10 representerar olika dimensioner, från ”1” som står för alltets enhet till ”10” som står för fullbordad manifestation. Vi människor förstår tillvaron utifrån ”5” – vi har fem sinnen, vi kan hantera den värld vi upplever med dessa sinnen.

Det här handlar om vår plats i universum och världen och ett sätt att resa i dimensioner.

När vi behandlar med akupunktur kan vi välja vilken dimension vi vill påverka igenom – om vi vill hjälpa patienten att knyta an till alltet där allt är ett ”1”, om vi vill balansera yin och yang ”2”, om vi vill skapa rörlighet i Qi ”3”, om vi vill reglera kommunikation och flöden i kroppen i den miljö vi befinner oss i ”6”, eller påverka de extraordinära meridianerna ”8”. Om vi vill behandla emotionella problem via olika möjligheter (”1”, ”2”, ”4”, ”5”, ”7” m m) eller arbeta rent kroppsligt (”6” x 2 = 12). 

Ju klarare vi är över varför vi väljer att behandla vissa punkter, desto bättre förutsättningar för ett bra resultat.

 

Orientering i Onkologisk akupunktur

 

Här utgår jag från detta ämne så som det undervisas av Dr. Yair Maimons och Dr. Julia Hartung MD (onkolog) m fl, samt hur Giovanni Macciocia ser på orsaksbakgrund till cancersjukdomar. Den onkologiska akupunkturens och örtmedicinens plats i sjukvården, lite om det omfattande forskningsstöd som finns och nuvarande tillämpningar. De olika typerna av evidensbaserad behandling kan vi använda oss av även om vi inte arbetar integrerat som de gör i andra länder – många av problemställningarna stöter vi på i vårt dagliga arbete.

T ex: fatigue, muntorrhet, illamående, diarré, förstoppning, värmevallningar, neuropati etc är biverkningar där vi kan hjälpa patienter som genomgår cancerbehandling, och vi kan stödja återhämtning efter genomgången skolmedicinsk behandling. Samma kinesiskmedicinska principer och akupunkturpunkter kan användas i det vanliga arbetet på mottagningen när personer som inte har eller har haft cancer kommer med liknande symtom och besvär. 

 

 

Akupunktur vid fertilitetsproblematik

 

Hälften av all fertilitetsproblematik ligger hos männen, så även om de mycket sällan vill komma och få behandling så tas deras aspekt med i denna föreläsning.

Vi går igenom mannens problematik från skolmedicinsk synvinkel och via TCM-diagnostik. Tittar på vilka akupunkturpunkter och kombinationer som kan vara bra val.

Vi går igenom kvinnans menscykel utifrån TCM-synvinkel och ser på olika behandlingsstrategier utifrån TCM, utifrån Shen acupuncture, utifrån Yvonne Farrells sätt att arbeta med de 8 mirakelmeridianerna.

Denna föreläsning grundar sig på studier för/närvaro vid föreläsningar av Michael Peluso, Dr. Yair Maimon, Jani White, Yvonne Farrell, Keren Sela, och Dr. Olivia Krammer-Pojer MD.

bottom of page